Semalt hünärmeni: Maglumatlary ýok etmegiň iň ýokary görnüşleri

Häzirki wagtda Internet hakykatdanam ullakan ýer. Hasaplamalara görä, her sekuntda 40,000-den gowrak sorag gözlenýär. Bir milliard web sahypasy bar we web gözlegçileri kompýuterlerinden diňe bir düwmä basyp, zerur maglumatlary tapyp bilerler. Internet maglumatlary saklaýar we habarlaşýar. Netijede maglumatlar bir ýerde ýygnalýar. Aslynda, dünýäniň dürli künjeklerinden web gözlegçilerinden her sekuntda köp mukdarda maglumat ýüklenýär. Bu maglumatlar önümlerini gowulandyrmak, bäsdeşlerini ýeňip geçmek we müşderilerine has gowy bahalar hödürlemek üçin maglumat ýygnamak isleýän ýolbaşçylar üçin peýdaly bolup biler. Önümleriň, bahalaryň, telefonlaryň we islän zatlarynyň sanawyny tapyp bilerler. Soňra bu maglumatlary has giňişleýin derňemek üçin kompýuterlerinde saklap bilerler. Weböne web gözleýänler üçin iň möhüm zat, internetden zerur maglumatlary nädip ýygnap boljakdygyny bilmekdir. Ulanyjylar iň gowy 3 kolleksiýa alternatiwasynyň birine ýa-da köpüsine eýerip bilerler.

1-nji wariant: Öz kolleksiýa guralyny alyň

Häzirki wagtda köp adamlar öz web gyrmak gurallaryny gurýarlar. Esasanam web sahypasy ýa-da blogy bar bolsa, internetden zerur maglumatlary ýygnamak üçin käbir çykaryjy programma üpjünçiligini ulanyp bilerler. Web sahypalaryndan tekstleri, suratlary, sanawlary ýa-da bahalary we beýleki mazmuny ýönekeý, üstünlikli we çalt ýygnamak üçin “Scrapy” ýa-da “Gözel çorba” ýaly dürli mugt onlaýn hyzmatlar bar. Web gözlegçileri, işini tamamlamaga kömek edip biljek ygtybarly web çykarmak programma üpjünçiligini tapmaly. Bu sahypalaryň köpüsini ulanmak aňsat, ajaýyp çykarmak gurallaryny hödürleýär we ulanyjylaryna ajaýyp netijeleri berýär.

2-nji wariant: Netijeli çykarmak gurallaryny ulanyň

Web gözlegçilerine internetiň dürli web sahypalaryndan maglumatlary ýygnamaga kömek edip biljek dürli wizual çykarmak gurallary bar. Bu sahypalaryň köpüsinde gaty dostlukly interfeýs bar we ulanyjylar netijelerini almaga kömek edip biljek birnäçe çykarmak gurallaryndan peýdalanyp bilerler. Mundan başga-da, ulanyjylar ýörite kompýuter başarnyklaryny bilmeli däldirler we köplenç hiç hili kod ulanmaly däldirler. Mundan başga-da, bu web sahypalarynyň köpüsi mugt ýa-da arzan bahadan, ulanyjylaryna ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýär. Mysal üçin, web gözlegçileri zerur maglumatlary almak üçin öz aýratyn haýyşlaryny goýup bilerler. Ulanyjylar diňe öz taslamasyny nädip dowam etdirmelidigini meýilleşdirmeli. Mysal üçin, haýsy maglumatlara mätäçdigini we haýsy çykaryjy gural ulanjakdygyny anyk bilmeli.

3-nji wariant: Maglumatlaryň analitikasyny alyň

Maglumat analitikasyny ulanmak isleýän we diňe internetden maglumat ýygnamak islemeýän web gözlegçileri üçin bu ajaýyp saýlaw. Bu opsiýa ulanyjylara birnäçe aýratynlygy saýlamaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, käbir web sahypalaryndan URL-leri, önüm atlaryny, bahalaryny we başgalary görkezip bilerler. Hatda gündelik ýaly täzeleniş ýygylygyny hem kesgitläp bilerler) we netijede maglumatlary öz wagtynda tabşyryp bilerler.